hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hude Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Adakezelési nyilatkozat

1.    Az adatkezelési tájékoztató célja

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (H-6500. Baja, Duna utca 33. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  https://mnamk.hu/adakezelesi-nyilatkozat  címen.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Magyarországi Németek Művelődési Központja a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2.    Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné intézményünket, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja

Székhely: H-6500. Baja, Duna utca 33.

Cégjegyzékszám:

Bejegyző bíróság megnevezése:

Adószám:

Telefonszám:

E-Mail:

3.    A kezelt személyes adatok köre

3.1.         Megjegyzések

Amikor a látogatók hozzászólásokat írnak a weboldalon, a spamek felderítése érdekében összegyűjtjük a hozzászólási űrlapon megjelenő adatokat, valamint a látogató IP-címét és az User-Agent-String karakterláncát (ez azonosítja a böngészőt).

Az Ön e-mail címéből létrehozható egy anonimizált karakterlánc (más néven hash), amelyet a Gravatar szolgáltatásnak továbbítanak, hogy ellenőrizzék, használja-e azt. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi irányelvei itt találhatók: https://automattic.com/privacy/. Miután a hozzászólását jóváhagyták, a profilképe nyilvánosan látható lesz a hozzászólásával összefüggésben.

3.2.         Média

Ha Ön regisztrált felhasználó, és fényképeket tölt fel erre a weboldalra, kerülje az EXIF GPS-helyszínnel ellátott fényképek feltöltését. A weboldal látogatói letölthetik a weboldalon tárolt fényképeket, és kivehetik azok helymeghatározási adatait.

3.3.         Kapcsolatfelvételi űrlapok

3.4.         Cookie-k

Ha hozzászólást ír a weboldalunkon, ez beleegyezésnek minősülhet, hogy nevét, e-mail címét és weboldalát a cookie-kban tároljuk. Ez egy kényelmi funkció, hogy amikor újabb hozzászólást írsz, ne kelljen újra megadnod ezeket az információkat. Ezeket a sütiket egy évig tárolják.

Ha Ön rendelkezik fiókkal, és bejelentkezik erre a weboldalra, akkor egy ideiglenes sütit állítunk be, hogy megállapítsuk, hogy az Ön böngészője elfogadja-e a sütiket. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor törlődik.

Amikor bejelentkezik, beállítunk néhány sütit, hogy tároljuk a bejelentkezési adatait és a megtekintési beállításokat. A bejelentkezési sütik két nap múlva, a megjelenítési lehetőségek sütik pedig egy év múlva járnak le. Ha a regisztrációkor a „Bejelentkezve marad” opciót választja, a bejelentkezése két hétig megmarad. Amikor kijelentkezik a fiókjából, a bejelentkezési cookie-k törlődnek.

Amikor szerkeszt vagy közzétesz egy cikket, egy további cookie kerül tárolásra a böngészőjében. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és csak az éppen szerkesztett cikk cikk azonosítójára utal. A cookie egy nap után lejár.

3.5.         Beágyazott tartalom más webhelyekről

A weboldalon található bejegyzések beágyazott tartalmat (pl. videókat, képeket, cikkeket stb.) tartalmazhatnak. A más webhelyekről származó beágyazott tartalom pontosan úgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a weboldalak információkat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, további harmadik féltől származó nyomon követési szolgáltatásokat ágyazhatnak be, és rögzíthetik az Ön interakcióját ezzel a beágyazott tartalommal, beleértve a beágyazott tartalommal való interakcióját, ha Ön rendelkezik fiókkal és be van jelentkezve erre a weboldalra.

3.6.         Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév (opcionális)
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • Elektronikus levelezési cím

4.    Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1.         Általános adatkezelési irányelvek

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) ? a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény ? a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény ? a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény ? a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény ? a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.    Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az intézmény rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal ? törvény által kötelezővé tett esetek kivételével ? össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az weboldal szerkesztői férnek hozzá.

6.    Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve ? a kötelező adatkezelések kivételével ? törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

6.1.         Tájékoztatáshoz való jog

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15?22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2.         Az érintett hozzáféréshez való

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3.         Helyesbítés

Az érintett kérheti a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4.         Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5.         Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6.         Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7.         Tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8.         Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ? ideértve a profilalkotást is ? alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9.         Visszavonás

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10.     Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11.     Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

6.12.     Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja  a hatóságok részére ? amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ? személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.