hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

BEVEZETÉS

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérheto?ségeken!

Impresszum: a Szolgáltató? (Eladó?, Vállalkozás) adatai

Név: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja

Székhely: H-6500. Baja, Duna utca 33.
Levelezési cím: H-6500. Baja, Duna utca 33.
Telephely: H-6500. Baja, Duna utca 33.

Üzlet, átvételi pont címe: H-6500. Baja, Duna utca 33.
Nyilvántartásba vevő? hatóság: Bács-Kiskun Megyei Főjegyző, Nyilvántartási szám: 1181-3/1998.

Nyilvántartási szám: 1181-3/1998.
Adószám: 18354483-2-03
Képviselő?: Szauter Terézia
Telefonszám: +36 79 520 930

Itt is elér bennünket:
E-mail: titkarsag@mnamk.hu
Honlap: https://mnamk.hu//

Bankszámlaszám: HU57 1070 0354 4432 9303 5110 0005

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: MAXER Hosting Kft.
Székhely: 9024 Győr, Répce ut. 24

Elérhetőség

A Szolgáltató hivatalos weboldala: https://maxer.hu
E-mail: support@maxer.hu
Telefonszám: (+36) 1 257 9913

Fogalmak

Felek: Eladó? és Vevő? együttesen

Fogyasztó?: a szakmája, önálló? foglalkozása vagy üzleti tevekénysége körén kívül eljáró? természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó? és Vevő? között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő? adásvételi szerződés

Távollevők közötti kommunikációt lehetővé? tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében ? szerződés megkötése érdekében ? szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz ku?löno?sen a címzett vagy a címzés nélku?li nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben ko?zzétett hirdetés megrendelo?lappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszko?z

Távollévo?k ko?zo?tt ko?to?tt szerzo?dés: olyan fogyasztói szerzo?dés, amelyet a szerzo?dés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyideju? fizikai jelenléte nélku?l úgy ko?tnek meg, hogy a szerzo?dés megko?tése érdekében a szerzo?do? felek kizárólag távollévo?k ko?zo?tti kommunikációt leheto?vé tévo? eszko?zt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplo?, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba veheto? forgalomképes ingó dolog, mely a Szerzo?dés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, o?nálló foglalkozása vagy u?zleti tevékenysége ko?rében eljáró személy Vevo?/O?n: a Honlapon keresztu?l vételi ajánlatot tevo? szerzo?dést ko?to? személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás ko?zo?tt ko?to?tt szerzo?dések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerzo?dés) a Polgári To?rvényko?nyv szerinti,

1. a) a szerzo?dés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerzo?dés megfelelo? teljesítéséért a jogszabályi ko?telezettségén túlmeno?en vagy annak hiányában o?nként vállal, valamint

2. b) a jogszabályon alapuló ko?telezo? jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerzo?désre a magyar jogszabályok az irányadóak,  ku?lo?no?sen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezéseire kell tekintettel lenni:

1997. évi CLV. to?rvény a fogyasztóvédelemro?l

2001. évi CVIII. to?rvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal o?sszefu?ggo? szolgáltatások egyes kérdéseiro?l

2013. évi V. to?rvény a Polgári To?rvényko?nyvro?l
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó ko?telezo? jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás ko?zo?tti szerzo?dések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás ko?zo?tti szerzo?dés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. to?rvény a szerzo?i jogról
2011. évi CXII. to?rvény az információs o?nrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belso? piacon belu?l a vevo? állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján to?rténo? indokolatlan teru?leti alapú tartalomkorlátozással és a megku?lo?nbo?ztetés egyéb formáival szembeni fellépésro?l, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében to?rténo? védelméro?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívu?l helyezéséro?l (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A ko?zo?ttu?nk létrejo?vo? szerzo?dés tartalmát ? a vonatkozó ko?telezo? érvényu? jogszabályok rendelkezései mellett ? a jelen Általános Szerzo?dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelo?en tartalmazza a jelen ÁSZF az O?nt és bennu?nket illeto? jogokat és ko?telezettségeket, a szerzo?dés létrejo?ttének feltételeit, a teljesítési határido?ket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelo?sségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

O?n a megrendelése véglegesítése elo?tt ko?teles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerzo?dések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerzo?dések nem mino?su?lnek írásba foglalt szerzo?déseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

E-számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. to?rvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. O?n a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Árak

Az árak forintban értendo?k, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegu?ek. Nem zárható ki annak a leheto?sége, hogy u?zletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megko?to?tt szerzo?désekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tu?ntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerzo?dést még nem ko?to?ttek a felek, úgy az ÁSZF ?Eljárás hibás ár? pontja alapján jár el az Eladó.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérheto?ségeken terjesztheti elo?:

U?gyfélszolgálati iroda helye: 6500. Baja Duna utca 33.

U?gyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 08:00-14:30

Nyitvatartás:

Fizetési lehetőségek: készpénz,

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók ko?nyve az Eladó u?zletében (u?gyfélszolgálatán) elérheto?. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belu?l írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban ko?zo?lheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére to?rténo? forgalmazásával, illetve értékesítésével ko?zvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás ko?teles azonnal megvizsgálni, és szu?kség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul ko?teles jegyzo?ko?nyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen ko?zo?lt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírko?zlési szolgáltatás felhasználásával ko?zo?lt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkéso?bb 30 napon belu?l – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó elo?írásoknak megfelelo?en – az érdemi válasszal egyideju?leg megku?ldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint ko?teles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió ko?zvetlenu?l alkalmazandó jogi aktusa eltéro?en nem rendelkezik – a beérkezését ko?veto?en harminc napon belu?l ko?teles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak ko?zlése iránt. Ennél ro?videbb határido?t jogszabály, hosszabb határido?t to?rvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni ko?teles. A telefonon vagy elektronikus hírko?zlési szolgáltatás felhasználásával ko?zo?lt szóbeli panaszt a vállalkozás ko?teles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzo?ko?nyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz elo?terjesztésének helye, ideje, módja,
3.a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4.a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

  1. a jegyzo?ko?nyvet felvevo? személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírko?zlési

szolgáltatás felhasználásával ko?zo?lt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

  1. a jegyzo?ko?nyv felvételének helye, ideje,
  2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírko?zlési szolgáltatás felhasználásával ko?zo?lt szóbeli

panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzo?ko?nyvet és a válasz másolati példányát o?t évig ko?teles mego?rizni, és azt az elleno?rzo? hatóságoknak kérésu?kre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás ko?teles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békélteto? testu?let eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békélteto? testu?let székhelyét, telefonos és internetes elérheto?ségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békélteto? testu?leti eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó ko?zo?tt esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendezo?dik, az alábbi jogérvényesítési leheto?ségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását ko?veto?en a hatóság do?nt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elso?fokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fo?városi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás. U?gyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó ko?vetelésének bíróság elo?tti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári To?rvényko?nyvro?l szóló 2013. évi V. to?rvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. to?rvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy O?n velu?nk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az O?n fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy O?n jogosult az O?n lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békélteto? Testu?lethez is fordulni: a békélteto? testu?let eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással ko?zvetlenu?l megkísérelje a vitás u?gy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testu?let helyett a fogyasztó kérelmében megjelo?lt békélteto? testu?let illetékes.

A vállalkozást a békélteto? testu?leti eljárásban egyu?ttmu?ko?dési ko?telezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békélteto? testu?let felhívására to?rténo? válaszirat megku?ldési ko?telezettsége, továbbá ko?telezettségként keru?l ro?gzítésre a békélteto? testu?let elo?tti megjelenési ko?telezettség (?meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása?).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a teru?letileg illetékes békélteto? testu?letet mu?ko?dteto? kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás egyu?ttmu?ko?dési ko?telezettsége a fogyasztó igényének megfelelo? írásbeli egyezségko?tés leheto?ségének felajánlására terjed ki.

A fenti egyu?ttmu?ko?dési ko?telezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatásko?rrel, amely alapján a jogszabályváltozás ko?vetkeztében a vállalkozások jogsérto? magatartása esetén ko?telezo? bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs leheto?ség. A fogyasztóvédelemro?l szóló to?rvény mellett módosításra keru?lt a kis- és ko?zépvállalkozásokról szóló to?rvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és ko?zépvállalkozások esetén sem mello?zheto? majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és ko?zépvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli to?rvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkezo?, nem kis- és ko?zépvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A ko?telezo? bírság bevezetésével a jogalkotó a békélteto? testu?letekkel való egyu?ttmu?ko?dés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békélteto? testu?leti eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békélteto? testu?let hatásko?rébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívu?li rendezése. A békélteto? testu?let feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek ko?zo?tt, ennek eredménytelensége esetén az u?gyben do?ntést hoz a fogyasztói jogok egyszeru?, gyors, hatékony és ko?ltségkímélo? érvényesítésének biztosítása érdekében. A békélteto? testu?let a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilleto? jogokkal és a fogyasztót terhelo? ko?telezettségekkel kapcsolatban.

A békélteto? testu?let eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békélteto? testu?let elno?kéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség ko?vetelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszko?zzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára leheto?vé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelo? ideig to?rténo? tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal to?rténo? megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békélteto? testu?let helyett kérelmezett

testu?let megjelo?lését,
d. a fogyasztó álláspontjának ro?vid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

  1. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással ko?zvetlenu?l

megkísérelte a vitás u?gy rendezését

  1. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az u?gyben más békélteto? testu?let eljárását

nem kezdeményezte, ko?zvetíto?i eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve

fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelo?terjesztésére nem keru?lt sor,

  1. a testu?let do?ntésére irányuló indítványt,
  2. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így ku?lo?no?sen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az elo?írt egyeztetés megkísérléséro?l.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békélteto? Testu?letekro?l bo?vebb információ itt érheto? el: http://www.bekeltetes.hu

A teru?letileg illetékes Békélteto? Testu?letekro?l bo?vebb információ itt érheto? el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztu?l leheto?ségu?k nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztu?l rendezzék egy kérelem kito?ltésével, elkeru?lve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélku?l, hogy például a távolság meggátolná o?ket ebben.

Ha O?n panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenu?l bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszko?zét.

A portálon O?n és a kereskedo?, akivel szemben panasszal élt, ko?zo?sen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testu?letet.

Az online vitarendezési platform itt érheto? el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzo?i jogról szóló 1999. évi LXXVI. to?rvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzo?i mu?nek mino?su?l, így annak minden része szerzo?i jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélku?li felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltu?ntetésével lehet.

A jogtulajdonos: 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerzo?dés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló to?rvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjeleno? adatokat szolgáltató szerverek elérheto?sége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készu?l a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjeleno? adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelo? ero?sségu? titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplo? leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

O?nnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése elo?tt folyamatosan leheto?sége van az O?n által bevitt adatok módosítására (a bo?ngészo?ben a vissza gombra kattintva az elo?zo? oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha O?n már a ko?vetkezo? oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az O?n felelo?ssége, hogy az O?n által megadott adatok pontosan keru?ljenek bevitelre, hiszen az O?n által megadott adatok alapján keru?l számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerzo?dés létrejo?ttét.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltu?ntetett árnak mino?su?l: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel cso?kkentett, de a kedvezményt tévesen feltu?nteto? ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltu?ntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltu?ntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron to?rténo? megvásárlásának leheto?ségét, mely információ birtokában a Vásárló eldo?ntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogko?vetkezmény nélku?l lemondja a megrendelést.

A honlap használata, a vásárlás folyamata

Az oldalon regisztrációval, ill. regisztráció nélku?l is lehet termékeket rendelni, vásárolni. A terméket az elo?nézeti vagy a termék saját adatlapján keresztu?l is megrendelheti.

Termék rendelési egysége: darab

A honlapon szereplo? termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belu?l az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismerteto?jét, árát. O?nnek vásárlás esetén a honlapon szereplo? árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelo?ltu?k. A fényképeken látható kiegészíto?k, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban ku?lo?n kiemelésre keru?l. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelo?sséget nem vállalunk!

Amennyiben szeretné megrendelni/megvásárolni a terméket adja meg a kívánt mennyiséget és kattintson a termék mellett található Kosárba gombra. A termék ekkor a kosárba keru?l. Amennyiben to?bb terméket szeretne még a kosárba helyezni, akkor a Vásárlás folytatása gombra kattintva nyugodtan folytassa tovább a bo?ngészést és a ko?vetkezo? megvásárolni kívánt terméket ugyanilyen módon helyezheti a kosárba.

A kosarát a bal felso? Kosár ikonra kattintva bármikor elérheti.

A Kosár oldalon a termékek mennyisége módosítható, ill. maga a termék a kosárból to?ro?lheto?.

Miután to?ro?lte, ill. változtatott rendelésén, a módosításhoz kattintson az Újraszámolás gombra. A rendelés feladásához Kosár oldalon válassza ki a kívánt szállítási/átvételi és fizetési módot

(lásd. 9. pont), itt további információt a ???-jelre kattintva kaphat, vagy a ?Szállítási információk? menüpontban, ill. a jelen ÁSZF-ben. Ezután kattintson a Tovább gombra.

Ekkor érkezik meg a rendelési adatok megadásához.

Az oldalon regisztrációval, ill. regisztráció nélku?l is lehet termékeket rendelni, vásárolni. Regisztráció esetén az oldal az adatait elmenti, így nem kell újra begépelnie o?ket egy ko?vetkezo? vásárlás alkalmával, ill. a rendelése státuszát a Vevo?i felu?leten is nyomon ko?vetheti.

A megrendelo? lapon *-gal jelo?ltek a ko?telezo?en megadandó adatok a megrendelés elku?ldésének teljesu?lése céljából.

Az alábbi adatokat szu?kséges megadni a megrendelés elku?ldéséhez:

Személyes adatok:

Név,Email cím, Telefonszám

Szállítási cím: Irányítószám, telepu?lés, utcanév, házszám, emelet, ajtó Számlázási adatok

Cég esetén cégadatok: Cég vagy vállalkozó neve, cégjegyzékszám, adószám

Az alábbi adatokat opcionális megadni a megrendelés elku?ldéséhez:

Szabadon szo?vegezett Megjegyzést is ku?ldhet neku?nk.
A hírlevélre való feliratkozás és a regisztráció weboldalunkon opcionális.
Rendelés véglegesítéséhez kattintson a Megrendelés elku?ldése gombra, ami fizetési ko?telezettséggel jár. Ezzel a Vevo? igazolja az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elolvasását, megértését és elfogadását.

Fontos, u?gyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján keru?l számlázára, illetve szállításra a termék.

Ezután kap egy e-mailt a rendeléséro?l és annak részleteiro?l. Regisztráció esetén az automatikusan generált jelszót is e-mailben kapja, amelyet bármikor megváltoztathat a Webáruház felhasználói felu?letén bejelentkezés után. A felhasználónév minden esetben a regisztráló e-mail címe,

Bármilyen módosítás, személyes kérés esetén e-mail- ben: dok.gimnazium@mnamk.hu keressen meg bennu?nket. Egy rendelést akkor tekintu?nk részu?nkro?l befogadottnak, amint a kollégáink elleno?rizték és e-mailben visszaigazolták azt. Minden esetben várja meg kollégáink részéro?l a visszaigazoló e-mailt.

Amennyiben a megrendelt termék nincs a kért mennyiségben készleten vagy hosszabb szállítási határido?vel tudjuk kiszállítatni, ebben az esetben 1 munkanapon belu?l igazolja vissza rendelési szándékát.  

A készlet gyors változásai miatt elo?fordulhat, hogy egyes termékek ?készleten? státuszban szerepelnek annak ellenére, hogy valójában nincsenek készleten. Az ilyen tévedésekért a Szolgáltató nem vállal felelo?sséget, a hiba felfedezését ko?veto?en tájékoztatja a Vevo?t.

A vásárlása után járó hivatalos e-számlát emailben ku?ldju?k.

A rendeléseket munkanapokon hétfo?to?l-péntekig 16:00-ig dolgozzuk fel. Alkalmi eltérés esetén tájékoztatjuk vásárlóinkat a weboldalon.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben to?rténo? teljesítés kizárólag a Vevo?vel to?rténo? egyeztetést ko?veto?en keru?lhet sor! Az egyeztetés telefonon vagy e-mailben to?rténik. Amennyiben a Vevo? mégsem kéri a megrendelést, akkor a termék vételárának elo?re to?rténo? kiegyenlítése esetén visszautalásra keru?l az o?sszeg ku?ldo?jének részére.

Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó leheto?ségek (pl. plusz termék, termék to?rlése, ár elleno?rzése stb.)

Ebben az esetben keressen bennu?nket telefonon:

A csomagot a kézbesítéskor érdemes megvizsgálni és az esetleges észlelt séru?lés esetén kérni a jegyzo?ko?nyv felvételét. Utólagos, jegyzo?ko?nyv nélku?li reklamációt nem fogadunk el.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket utánvéttel, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni a futár részére. A csomag újra ku?ldését kizárólag a megrendelés ellenértékének és a visszaszállítási díj elo?re to?rténo? átutalása esetén áll módunkban ismét elku?ldeni.

Akció, leárazás, kiárusítás:

Az akció, leárazás, kiárusítás, árkedvezmény stb. kizárólag megjelo?lt termékekre vonatkozik, az eredeti árból értendo? és egyéb kedvezménnyel nem vonható o?ssze. A megadott ido?tartamig, a megjelo?lt termék készletének erejéig vagy visszavonásig tart.

Minden terméku?nk adatlapján feltu?ntetésre keru?lt a vásárlás után járó pontok száma, melyek a vásárlás sikeres lezárta után keru?lnek jóváírásra a profilban.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben O?n meggyo?zo?do?tt arról, hogy a kosár tartalma megfelel az O?n által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az O?n adatai helyesen szerepelnek, úgy a ?Megrendelés elku?ldése? gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon ko?zo?lt információk nem mino?su?lnek az Eladó részéro?l szerzo?dés megko?tésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén O?n mino?su?l ajánlattevo?nek.

O?n a ?Megrendelés elku?ldése? gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata ? az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési ko?telezettséget von maga után. O?nt az ajánlata 48 órás ido?tartamban ko?ti. Amennyiben az O?n ajánlatát a jelen általános szerzo?dési feltételek szerint 48 órán belu?l nem igazolja vissza az Eladó, O?n mentesu?l az ajánlati ko?to?ttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcso?ben to?rténik. O?nnek bármilyen ido?pontban leheto?sége van a megrendelés leadására. A rendelésro?l elo?szo?r egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét ro?gzíti, hogy az O?n megrendelése a honlapon keresztu?l megérkezett, de ez a visszaigazolás nem mino?su?l az O?n ajánlata elfogadásának. Amennyiben O?n azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az O?n adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy O?n ko?teles ennek tényét ? a helyes adatok megadásával egyideju?leg ? velu?nk e-mail útján haladéktalanul ko?zo?lni. Amennyiben O?n a megrendeléséto?l számított 24 órán belu?l nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérju?k, vegye fel velu?nk a kapcsolatot, mert elképzelheto?, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszeru?nkbe.

Az Eladó az O?n ajánlatának elku?ldését ko?veto?en egy második e-mail útján visszaigazolja az O?n ajánlatát. A szerzo?dés akkor jo?n létre, amikor az Eladó által ku?ldo?tt visszaigazoló email az O?n számára a levelezo?rendszerében hozzáférheto?vé válik (második visszaigazolás).

Fizetési módok

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az „Utánvétel” fizetési módot.

Átvételi módja: útánvétel

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határido? a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 90 nap.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben O?n korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási ko?ltségek elo?re to?rténo? megfizetéséhez ko?ti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem gyo?zo?dik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megto?rtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, ko?ltségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj o?sszegét). Amennyiben a Termék ára nem keru?lt teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Ku?lfo?ldre to?rténo? értékesítés

Eladó nem ku?lo?nbo?zteti meg a Honlap használatával Magyarország teru?letén és az azon kívu?l az Európai Unió teru?letén belu?li vásárókat. A jelen ÁSZF eltéro? rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország teru?letén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívu?li vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet elo?írásai alapján jelen pont értelmezésében vevo?nek az a fogyasztó mino?su?l, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belu?l kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy mino?su?l, aki olyan célból jár el, amely kívu?l esik kereskedelmi, ipari, kézmu?ipari vagy szakmai tevékenysége ko?rén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elso?sorban a magyar nyelv, Eladó nem ko?teles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem ko?teles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerzo?désen kívu?li ko?vetelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus ko?vetelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekro?l a ko?vetelményekro?l.

Eladó eltéro? rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési leheto?ségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem gyo?zo?dik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megto?rtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, ko?ltségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár o?sszegét). Amennyiben a Termék ára nem keru?lt teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megilleto? átadási leheto?ségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország teru?letére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam teru?letére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelo?lt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját ko?ltségén oldhassa meg ku?lfo?ldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését ko?veto?en teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az elo?re egyezetetett ido?pontig, Eladó a szerzo?dést felmondja és az elo?re megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, o?nálló foglalkozása vagy u?zleti tevékenysége ko?rén kívu?l eljáró természetes személy mino?su?l, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélku?li elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerzo?dés esetén aa) a terméknek,

ab) to?bb termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltéro? ido?pontban to?rténik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelo?lt, a fuvarozótól eltéro? harmadik személy általi átvételének napjától számított határido?n belu?l gyakorolhatja, mely határido? 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerzo?dés megko?tésének napja és a termék átvételének napja ko?zo?tti ido?szakban is gyakorolja.

Ha a szerzo?dés megko?tésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerzo?dés megko?tése elo?tt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerzo?dés megko?tésére kiterjedo? ajánlati ko?to?ttséget megszu?nteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmu? nyilatkozat útján, vagy a honlapról is leto?ltheto? nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határido?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határido?n belu?l elku?ldi. A határido? 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel o?sszhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését ko?veto?en ko?teles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelo?en eláll a szerzo?désto?l, az Eladó legkéso?bb az elállásról való tudomásszerzéséto?l számított tizennégy napon belu?l visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes o?sszeget, ideértve a teljesítéssel o?sszefu?ggésben felmeru?lt ko?ltségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé ko?ltséges szokásos fuvarozási módtól eltéro? fuvarozási mód választásával okozott to?bbletko?ltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelo? elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró o?sszeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezo? módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebbo?l adódóan semmilyen to?bbletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím ko?vetkeztében to?rténo? késedelem miatt az Eladó-t felelo?sség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé ko?ltséges szokásos fuvarozási módtól eltéro? fuvarozási módot választ, az Eladó nem ko?teles visszatéríteni az ebbo?l eredo? to?bbletko?ltségeket. Ilyen esetben a feltu?ntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési ko?telezettségu?nk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró o?sszeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaku?ldte; a ketto? ko?zu?l a korábbi ido?pontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott ku?ldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelo?en eláll a szerzo?désto?l, ko?teles a terméket haladéktalanul, de legkéso?bb az elállás ko?zléséto?l számított tizennégy napon belu?l visszaku?ldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaku?ldés határido?ben teljesítettnek mino?su?l, ha a fogyasztó a terméket a határido? lejárta elo?tt elku?ldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaku?ldésének ko?zvetlen ko?ltségét. A terméket az Eladó címére kell visszaku?ldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését ko?veto?en felmondja az u?zlethelyiségen kívu?l vagy távollévo?k ko?zo?tt ko?to?tt – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerzo?dést, ko?teles a felmondás vállalkozással való ko?zlése ido?pontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendo? o?sszeget a szerzo?désben megállapított ellenszolgáltatás adóval no?velt teljes o?sszege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes o?sszeg túlzottan magas, az arányos o?sszeget a szerzo?dés megszu?nésének ido?pontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérju?k vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaku?ldo?tt terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és mu?ko?désének megállapításához szu?kséges használatot meghaladó használatból eredo? értékcso?kkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az O?n figyelmét, hogy O?n nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzo?dés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését ko?veto?en, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elo?zetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését ko?veto?en felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határido? alatt is lehetséges ingadozásától fu?gg;

c) olyan nem elo?re gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elo?, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmu?en a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy mino?ségét ro?vid ideig mego?rzo? termék kintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniaiokokból az átadást ko?veto? felbontása után nem ku?ldheto? vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást ko?veto?en elválaszthatatlanul vegyu?l más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól fu?gg, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerzo?dés megko?tésekor állapodtak meg, azonban a szerzo?dés teljesítésére csak a megko?tésto?l számított harmincadik napot ko?veto?en keru?l sor;

h) olyan vállalkozási szerzo?dés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót su?rgo?s javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást ko?veto?en a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és ido?szaki lap tekintetében, az elo?fizetéses szerzo?dések kivételével;

k) nyilvános árverésen megko?to?tt szerzo?dések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzo?dés, fuvarozás, személygépjármu?-ko?lcso?nzés, étkeztetés vagy szabadido?s tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzo?dés esetében, ha a szerzo?désben meghatározott teljesítési határnapot vagy határido?t ko?to?ttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elo?zetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyideju?leg nyilatkozott annak tudomásul vételéro?l, hogy a teljesítés megkezdését ko?veto?en elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készu?lt.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

O?n az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári To?rvényko?nyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

O?n ? választása szerint?az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek ko?zu?l az O?n által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan to?bbletko?ltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó ko?ltségére O?n is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy ? végso? esetben ? a szerzo?désto?l is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés ko?ltségét azonban O?n viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

O?n ko?teles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késo?bb, mint a hiba felfedezéséto?l számított ketto? hónapon belu?l ko?zo?lni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerzo?dés teljesítéséto?l számított két éves elévu?lési határido?n túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás ko?zo?tti szerzo?dés tárgya használt dolog, a felek ro?videbb elévu?lési ido?ben is megállapodhatnak; egy évnél ro?videbb elévu?lési határido? ebben az esetben sem ko?theto? ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

O?n az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítésto?l számított hat hónapon belu?l a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba ko?zlésén túl nincs egyéb feltétele, ha O?n igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítésto?l számított hat hónap eltelte után azonban már O?n ko?teles bizonyítani, hogy az O?n által felismert hiba már a teljesítés ido?pontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltéro?en alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetu?nk hibás teljesítésro?l, azonban figyelembe kell venni azokat a ko?ru?lményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák elo?fordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek ko?vetkeztében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan mino?séggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredo? hibákon felu?liek, és azoktól fu?ggetlenu?l keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erro?l a Fogyasztónak mino?su?lo? Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelo?ssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén O?n ? választása szerint ? a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként O?n kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos mino?ségi ko?vetelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplo? tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét O?n a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belu?l érvényesítheti. E határido? elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén O?nnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesu?l termékszavatossági ko?telezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem u?zleti tevékenysége ko?rében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal ido?pontjában nem volt felismerheto? vagy
a termék hibája jogszabály vagy ko?telezo? hatósági elo?írás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesu?léshez elegendo? egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó ko?telezo? jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra ko?teles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: mu?szaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott ko?rben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen pontban – egyu?tt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján fo?szabályként kijavítási és a ?Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok? pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltu?ntetett javítószolgálatnál ko?zvetlenu?l is érvényesítheti.

Érvényesítési határido?

A jótállási igény a jótállás ido?tartama alatt érvényesítheto?, a jótállás ido?tartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

1. a) 10 000 forintot eléro?, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határido?k elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás ido?tartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az ido?vel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszeru?en nem használhatta.

A jótállási határido? a fogyasztási cikk Vásárló részére to?rténo? átadásakor indul, vagy ha az u?zembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az u?zembe helyezés napjával kezdo?dik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat (6) hónapon túl helyezteti u?zembe, akkor a jótállási határido? kezdo? ido?pontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak to?rekedni kell arra, hogy a kijavítást tizenöt (15) napon belu?l elvégezze. A kijavításra nyitva álló határido? a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés ido?tartama a tizeno?t napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni ko?teles a kijavítás vagy a csere várható ido?tartamáról.

Ha a jótállási ido?tartam alatt a fogyasztási cikk elso? alkalommal to?rténo? javítása során az Eladó részéro?l megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltéro? rendelkezése hiányában az Eladó ko?teles a fogyasztási cikket nyolc (8) napon belu?l kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs leheto?ség, az Eladó ko?teles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló to?rvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltu?ntetett vételárat nyolc (8) napon belu?l a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket harminc (30) napon belu?l kijavítani:

ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesítheto? késo?bbi határido?ben, vagy

amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás késo?bbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határido? eredménytelen elteltét ko?veto? nyolc (8) napon belu?l ki kell cserélni, vagy

amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás késo?bbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs leheto?ség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplo? eladási árat kell számára a harminc (30) napos határido? eredménytelen elteltét ko?veto? nyolc (8) napon belu?l visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

az Eladó felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy

a kijavítási igény helyett a Polgári To?rvényko?nyvro?l szóló 2013. évi V. to?rvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy a kijavítási igény helyett a Polgári To?rvényko?nyvro?l szóló 2013. évi V. to?rvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó ko?ltségére kijavítani vagy

mással kijavíttatani, vagy

amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó ko?ltségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belu?l a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs leheto?ség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplo? eladási árat kell nyolc (8) napon belu?l visszatéríteni számára.

Kivételek

A ?Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok? pont alatt írt elo?írások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi jármu?re nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is ko?teles to?rekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt tizenöt (15) napon belu?l teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés ido?tartama a tizeno?t napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni ko?teles a kijavítás vagy a csere várható ido?tartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesu?l, alapveto? ku?lo?nbség az általános szavatossági jogok és a jótállás ko?zo?tt, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezo?bb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti ko?telezo? jótállás alá eso? ro?gzített beko?tésu?, illetve a 10 kg- nál súlyosabb, vagy to?megko?zlekedési eszko?zo?n kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a jármu?vek kivételével – az u?zemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az u?zemeltetés helyén nem végezheto? el, a le- és felszerelésro?l, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál ko?zvetlenu?l érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a ko?telezo? jótállás ido?tartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a ko?telezo? jótállás szabályai biztosítanak. Ezt ko?veto?en azonban az o?nkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredo? -így ko?ztu?k a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztu?li értékesítés esetén is érvényesu?l a három munkanapon belu?li csereigény intézménye. Három (3) munkanapon belu?li csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a  három (3) munkanapon belu?l érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélku?l a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási ko?telezettsége alól csak abban az esetben mentesu?l, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont O?nt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól fu?ggetlenu?l megilletik.

https://mnamk.hu// hatályos ettől a naptól:  2021.01.31.