hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Közlemény óvodai beiratkozásról

MNÁMK-UBZ > Fenntartó > Közlemény óvodai beiratkozásról

Közlemény óvodai beiratkozásról

 

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány a 2017/2018. nevelési évre az alábbi beiratkozási időpontokat határozta meg:

2017. május 2. kedd: 7,30-17 óráig

2017. május 3. szerda: 7,30-17 óráig

A fenti időpontban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik a harmadik életévüket 2017. augusztus 31-ig betöltik, valamint akik a 2017/2018. nevelési év során töltik harmadik életévüket.

A beiratkozás helye: MNÁMK Óvodája, Baja, Duna u. 33.

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2017/2018-as nevelési évre történik.

A nevelési év kezdő napja: 2017. szeptember 1, utolsó napja: 2018. augusztus 31.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) alapján

 ? Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

(2)? A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.?

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Intézményünk alapfeladata a német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.

Intézményünk alapító okiratában nem szerepel az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

A felvételi eljárás eredményéről az óvoda vezetője a beíratás utolsó napját követő 21. munkanapon belül írásban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (kérésre elektronikus formában), a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be az intézmény fenntartójához. Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A gyermek óvodai beíratásához be kell mutatni

–          a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és

–          lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá

–          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

–          gyermekorvos által kiállított igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető, kötelező védőoltásait megkapta