hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Közlemény óvodai beiratkozásról

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány a 2023/2024-es nevelési évre az alábbi beiratkozási időpontokat határozta meg:

2023. április 20. csütörtök: 7,30-17 óráig

     2023. április 21 péntek: 7,30-17 óráig

A beiratkozás helye: MNÁMK Óvodája, Baja, Duna utca 33.

A fenti időpontban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik a 3. életévüket 2023. augusztus 31-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§(1) alapján

„Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.”

Intézményünk alapfeladata a német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.

Intézményünk alapító okiratában nem szerepel az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az intézményvezető a felvételi kérelemnek helyt adó döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában értesíti a szülőket.

A döntések közlésének határideje a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be az intézmény fenntartójához. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A gyermek óvodai beíratásához be kell mutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Baja, 2023. március 17.

Szauter Terézia, főigazgató