hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

Ügyviteli titkár

 

ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPZÉS

Szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titkár

Szakképesítés azonosító száma: 54 346 02

Hozzárendelt FEOR szám:
4111   titkár (nő)
4112   általános irodai adminisztrátor
4113   gépíró és szövegszerkesztő
4114   adatrögzítő, kódoló
4134   humánpolitikai adminisztrátor
3221   irodai szakmai irányító, felügyelő
3641   személyi asszisztens

Szakképzési évfolyamok száma: 2

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni

–     külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló
      iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani,
      kezelni, tárolni

–     számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni

–     vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos
      nyilvántartásokat, iratokat

–     ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási,
      reprezentációs feladatokat

–     ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat

–     ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani

–     irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket,
      berendezéseket kezelni, használni

–     feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni

–     megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel,
      partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven

–     ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven

–     leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven

–     szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni
      magyar és egy idegen nyelven

A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

  • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
  • Pályaalkalmassági követelmények: vannak

Szakmai követelménymodulok:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10066-12

Gazdálkodási alapfeladatok

10067-12

Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés

10070-12

Munkahelyi kommunikáció

10071-12

Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven

10073-12

Titkári ügyintézés

10072-12

Rendezvény- és programszervezés

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

modulzáró vizsga eredményes letétele

  1. az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A szakmai vizsga részei:

1. 10067-12  Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés

2. 10070-12  Munkahelyi kommunikáció

3. 10066-12  Gazdálkodási alapfeladatok

4. 10073-12  Titkári ügyintézés

5. 10072-12  Rendezvény és programszervezés

6. 10071-12  Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven

A képzésre jelentkezés feltétele:

  • a jelentkező 2015.12.31-ig legfeljebb a 22. életévét tölti be (a kivételeket a megjegyzés tartalmazza ? nappali tagozaton)
  • érettségi bizonyítvány és

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 17. hétfő 12 óra (Ez a jelentkezési lap beérkezésének határideje. A jelentkezési lapot javasoljuk személyesen behozni az MNÁMK Szakközépiskolájába!

A jelentkezéshez kérjük csatolni:

  • az érettségi bizonyítvány másolatát
  • nyilatkozatot az első szakmai vizsgáról (honlapunkon megtalálható)

Értesítés a felvételi döntésről: 2015. augusztus 19. péntek 13 óráig e-mailen vagy telefonon. (Ekkor adjuk postára a hivatalos értesítést tartalmazó levelet is.)

A képzés kezdési időpontja: 2015. szeptember 2.

Felsőfokú továbbtanulásra jelentkezésnél:

sikeres szakmai vizsga birtokában szakirányú továbbtanulás esetén 23 többletpont jár, amely a gazdaságtudományok képzési területen történő képzésre jelentkezésnél számíttatható be!

Megjegyzés:

Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti

a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhatodik,

b) középiskola és szakiskola esetén a huszonkettedik életévét. A b) pontban meghatározott határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik vagy a nyolcadik életévében kezdte meg, továbbá, ha olyan szakképzésben vesz részt, amelyben a szakképzési évfolyamok száma meghaladja a kettőt. A sajátos nevelési igényű tanuló esetén, valamint a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az a)-b) pontban meghatározott életkorhoz három évet hozzá kell számítani.