hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939
hu Magyarországi Német Általános Művelődési Központ - Ungarndeutsches Bildungszentrum +36 (06) 79 - 520 930 - OM azonosító: 027939

„Török idők Magyarországon – több szemszögből” – a téma interdiszciplináris feldolgozása

MNÁMK-UBZ > Iskola > Szegedi POK > „Török idők Magyarországon – több szemszögből” – a téma interdiszciplináris feldolgozása

A projekt leírása:

–         1 hetes, több tantárgy bevonásával megvalósuló projekt az általános iskola 6. osztálya számára.

–         Témája: a török kori Magyarország, mely magába foglalja a történelmi ismereteken túl az adott korszak kultúrájára, életmódjára vonatkozó ismereteket,

miközben az ismeretszerzés középpontjába állítja Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényét.

A projekt célja:

–          újfajta tanulásszervezési forma megismertetése

–          tantárgy köziség megvalósulása

–          élményközpontú tanulás,

–          a tanulók aktív részvétele,

–          csoporton belüli egyének felelősségteljes együttműködése,

–          az egyéni és csoportos munkában való igényesség kialakítása,

–          közönségnek szóló produktum készítése

Megvalósulás folyamata:

–         Elsődleges feladatként meghatározzuk a tantárgyakat, melyek tematikája jól összeegyeztethető a projekthét témájával.

Ezen tantárgyak: történelem, magyar nyelv és irodalom, ének, rajz, informatika és testnevelés.

–         Elkészítjük az órarend tervezetét, ügyelve a változatosságra, egymásra épülésre.

–         A 6. osztályos tanulókat tájékoztatjuk a projekthét eseményeiről, céljairól.

–         A szaktanárok összegyűjtik eszközigényüket egyeztetnek intézményünk informatikusával a digitális feltételek biztosításáról.

–         A tantermek egész héten csoportmunkára vannak berendezve, szimpátia csoportokban dolgoznak a tanulók.

 

A hét megnyitóval kezdődik, melyre intézményünk minden egységét meghívjuk.

A tanulócsoportok meghatározzák prezentációjuk formáját, így a héten tudatosan készülhetnek.

Prezentáció:

Az utolsó napon történik a produktumok véglegesítése, majd bemutatása a tanulótársak előtt.

A projekthét lezárását egy kiállítás szervezése képezi az elkészült munkákból.

Összegzés:

Az adott időkeretben (1 hét) a témára hangolódva, több tantárgyon keresztül, játékos formában sikerül a tanulóknak képet kapni a tananyagról, a kor és az irodalmi mű jellemzőiről, ezáltal ismereteik sokoldalúbbak, maradandóbbak lesznek.

A tantárgyköziség alkalmazása biztosítja a téma szélesebb körű megismerését, lehetőséget nyújt a tanulóknak kreativitásuk fejlesztéséhez.

Nagyobb lehetőség nyílik a kooperatív munkaformák alkalmazására. A csoportalakítás és a csoportokban történő foglalkoztatás elősegíti a tanulók közösségért való felelősségvállalását, fejleszti a toleranciát, együttműködési készséget, képességet.

Prezentációk, bemutatók tartása segíti a tanulók olyan irányú képességeit-készségeit, melyeknek további tanulmányaik során, vizsgahelyzetekben, majd később a munka világában is nagy hasznát veszik.

Több lehetőség nyílik a digitális taneszközök, tartalmak alkalmazására a tanulási folyamat különböző szakaszaiban: ismeretközlés, rendszerezés, gyakorlás, számonkérés szintjén.

A projektmunka folyamata során szorosabb együttműködés valósul meg a pedagógusok között.

A szülők bevonásával szorosabbá válik az iskola ? család kapcsolata azáltal, hogy a szülők lehetőségeik szerint besegítenek a munkafolyamatban

(segítség arezentációs munka elkészítésében, előadások tartása a tanulók számára, stb.)